Οδηγίες για τη συγγραφή της εργασίας
Η έκταση της εισήγησης να είναι έξι έως δέκα (6 – 10) σελίδες. Η δημιουργία και επεξεργασία των κειμένων θα πρέπει να είναι σε πρόγραμμα Word (σε αρχείο Doc ή Docx).
Περιθώρια σελίδας: Πάνω περιθώριο: 2,8 cm, Κάτω περιθώριο: 2,8 cm, Αριστερό και δεξί περιθώριο: 2,8 cm. Σε όλες τις παραγράφους πρέπει να υπάρχει εσοχή 0,52 cm.  Μεταξύ των παραγράφων να μην υπάρχουν διαστήματα ή κενές γραμμές.

Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι: Times New Roman. Το κυρίως κείμενο να είναι σε πλήρη στοίχιση με μέγεθος χαρακτήρων 12 και μονό διάστιχο. Οι υποσημειώσεις (αν υπάρχουν) να είναι σε πλήρη στοίχιση με μέγεθος χαρακτήρων 10 και να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτόματης συνεχούς αρίθμησης (αρχίζοντας από τον αριθμό 1).

Πριν από το κείμενο θα πρέπει να αναφέρονται: το όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος του, ο φορέας του, ο τίτλος της εισήγησης και η περίληψη της εισήγησης, σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο:

Τίτλος Εργασίας

Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή
Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας,
Διεύθυνση email
                                                                     
Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή
Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, 
Διεύθυνση email
Περίληψη
Η περίληψη συνίσταται σε μόνο μία παράγραφο με έκταση 150 λέξεις το ανώτερο. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι Times New Roman 10 στιγμών. Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε πλήρη στοίχιση. Ο τίτλος «Περίληψη» πρέπει να στοιχηθεί στο κέντρο με γραμματοσειρά Times New Roman, 11 στιγμών, έντονα. Πρέπει να υπάρχει διάστημα μιας γραμμής ανάμεσα στον τίτλο και το κείμενο της περίληψης. Η περίληψη πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες, να είναι τεκμηριωμένη και να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της προφορικής ανακοίνωσης
Λέξεις κλειδιά: Χρησιμοποιήστε 3 έως 5 λέξεις κλειδιά χωρισμένες με κόμμα

Κυρίως Σώμα
Επικεφαλίδες ενοτήτων
Να μην γίνει αρίθμηση στις επικεφαλίδες των ενοτήτων-υποενοτήτων ούτε αλφαβητικά ούτε αριθμητικά.
Μορφή επικεφαλίδας πρώτου επιπέδου
Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά  Times New Roman, 12-στιγμών, με έντονη γραφή και αφήστε διάστημα 12 στιγμών πριν την παράγραφο και διάστημα 6 στιγμών μετά την παράγραφο. Στοιχίστε την επικεφαλίδα αριστερά. Γίνεται χρήση κεφαλαίων μόνο για το πρώτο γράμμα της επικεφαλίδας.
Μορφή επικεφαλίδας δευτέρου ή τρίτου επιπέδου
Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά Times New Roman, 11-στιγμών, με έντονη και πλάγια γραφή και αφήστε διάστημα 12 στιγμών πριν την παράγραφο και το διάστημα 3 στιγμών μετά την παράγραφο. Στοιχίστε την επικεφαλίδα αριστερά. Γίνεται χρήση κεφαλαίων μόνο για το πρώτο γράμμα της επικεφαλίδας.
Αναφορές
Οι αναφορές που έχουν συμπεριληφθεί στην εργασία παρατίθενται στο τέλος του κειμένου. Θα πρέπει να καταγραφούν - σε λίστα και αλφαβητικά -  όσες αναφορές έχουν χρησιμοποιηθεί στο σώμα της εργασίας. Όλες οι αναφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο κυρίως κείμενο ως εξής: (Επώνυμο, Χρονολογία)   
Όλες οι αναφορές καταγράφονται με αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα κάθε πηγής (πρώτα οι ξενόγλωσσες και μετά οι ελληνικές). Το πρώτο γράμμα σε κάθε τίτλο εργασίας είναι κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα πεζά. Χρησιμοποιήστε πλάγια γραφή για τους τίτλους βιβλίων, περιοδικών, συλλογικών τόμων ή πρακτικών συνεδρίων. Ακολουθούν παραδείγματα:
Lastname, X. (2014). Book title. City: Publisher.
Family-Name, H. (2008). Book chapter title. In B. Editor (Ed.), Book title. City: Publisher.
Surname, A. (2012). Journal article title. Journal Title, 13, 23-45.
Συγγραφέας, Λ., (2010). Τίτλος βιβλίου. Πόλη: Εκδοτικός οίκος.
Επώνυμο, A., Επώνυμο, Β., Επώνυμο Γ. (2004). Τίτλος άρθρου. Τίτλος Περιοδικού, 13, 33-58.
Επώνυμο, Δ. (1999). Τίτλος. Στο Εκδότης (επιμ.) Πρακτικά Χου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Τίτλος Συνεδρίου, 1, 45-96. Πόλη.
Παραρτήματα
Η ενότητα Παραρτήματα ακολουθεί την ενότητα Αναφορές. Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα φύλλα εργασίας που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν στη διδακτική πρόταση, δραστηριότητα.
Σχήματα και πίνακες
Τοποθετήστε τα σχήματα και τους πίνακες αμέσως μετά το σημείο στο οποίο αναφέρονται μέσα στο σώμα του κειμένου. Στοιχίστε κάθε σχήμα ή πίνακα στο κέντρο. Εισάγετε αρίθμηση και συνοπτικό τίτλο περιγραφής για τα σχήματα και τους πίνακες.

* Οι συγγραφείς θα πρέπει να φροντίσουν για την εκφραστική και ορθογραφική επιμέλεια των εισηγήσεών τους.