Γενικές οδηγίες προς συγγραφείς και εισηγητές

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με αποστολή του πλήρους κειμένου (αρχείο word) στο email: emerodopis@gmail.com. To θέμα του mail να είναι: "30 χρόνια Ε.Μ.Ε. Ροδόπης: Εργασία". Ως όνομα του αρχείου word να δοθεί το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων. Τελική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου (για τις σημαντικές ημερομηνίες σχετικά με την υποβολή της εργασίας σας, συμβουλευτείτε την αριστερή στήλη της σελίδας).

Όλες οι εργασίες θα προωθηθούν για ανώνυμη κρίση από επιτροπή δύο κριτών, αφού αφαιρεθούν πρώτα, από την επιτροπή παραλαβής των εργασιών, τα στοιχεία των συγγραφέων. Για τον λόγο αυτό, τα κυρίως κείμενα θα πρέπει να μην περιέχουν αναφορές στα συγγραφικά μέλη.

Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για να δημοσιευτεί μια εργασία στα πρακτικά του συνεδρίου είναι:
α) Θετική κρίση (με ή χωρίς διορθώσεις) από δύο κριτές.
β) Συγγραφή του κειμένου με βάση το πρότυπο συγγραφής. Το κείμενο της εργασίας θα πρέπει να είναι από 6 έως 10 σελίδες συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών και των φύλλων εργασίας στο παράρτημα (αν υπάρχουν). Μόνο περιλήψεις δεν θα γίνονται δεκτές.
γ) Η εργασία, εφόσον γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο τουλάχιστον από έναν εκ των συγγραφέων της.